ACTUALIDAD:

No more posts
Unidad-Covid-SJD-1200x900.jpeg

Informació actualitzada sobre la Covid-19 a l’Hospital SJD Palma · Inca


 

04.05.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca reinicia l’11 de maig la seva activitat quirúrgica

Es reprenen les consultes externes presencials, l’àrea quirúrgica i la rehabilitació prioritzant la seguretat de pacients i professionals.

Dilluns que ve 11 de maig es reprendrà de manera gradual l’activitat de l’àrea quirúrgica, consultes externes i rehabilitació dels centres assistencials de Sant Joan de Déu a Mallorca.
Com a centre referent en l’atenció del pacient crònic complex, en els últims dos mesos ha hagut de prevaler en l’atenció de pacients Covid-19 dins de la Xarxa Pública Sanitària de les Illes Balears, anul·lant així tota l’activitat assistencial, a excepció de consultes successives telefòniques i sessions de rehabilitació de caràcter urgent. Actualment, gràcies a que les dades indiquen certa estabilitat, s’han establert una sèrie de mesures de prevenció perquè el reinici d’activitat garanteixi la màxima seguretat dels usuaris i treballadors.

L’Hospital SJD de Palma ha procedit a separar físicament l’estructura del centre entre l’àrea Covid-19 i tota la resta d’àrees, desdoblegant els circuits de les seves instal·lacions perquè la zona Covid-19 quedi completament confinada de la resta de l’hospital. D’aquesta manera, amb accessos separats s’evita el risc de contagi dins de l’edifici. A més, s’han implantat mesures d’higiene i prevenció com a repartiment de màscares, col·locació de dispensadors de solució alcohòlica, increment del servei de neteja, adequació de les sales d’espera distanciant seients entre pacients.

Per una altra banda, destacar que l’Hospital SJD Inca ha romàs lliure de Covid-19 durant aquest període, sense cap pacient ni col·laborador amb coronavirus positiu. Aquest centre hospitalari inaugurat el mes d’octubre passat, va augmentar la seva dotació inicial de 64 llits de geriatria, cures pal·liatives i neurorehabilitació, amb un total de 80 llits, tots lliures de contagiats per a atendre oferint la màxima seguretat i qualitat assistencial possible. La Dra. Sandra Ferrer, directora mèdica adjunta de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca comenta: “des del primer moment en què es van obrir les unitats Covid-19 de SJD Palma, vam veure la necessitat d’acollir un volum d’activitat major a Inca, donant així resposta a les necessitats sanitàries d’aquells pacients sense patologia Covid-19 que requerien d’hospitalització. S’ha continuat tractant a pacients crònics avançats i oferint suport d’atenció domiciliària, a més d’acollir ingressos de pacients negatius procedents de residències d’ancians”.

Inici d’activitat presencial en diferents àrees

Per a la posada en marxa de l’àrea quirúrgica, que s’iniciarà en primer lloc en SJD Inca, es prioritzaran els pacients més urgents i de baix risc, començant per la cirurgia sense ingrés i realitzant PCR a tots els pacients abans de la intervenció i el test ràpid el mateix dia de la cirurgia. El personal de quiròfan se sotmetrà a controls freqüents per a garantir la seva seguretat i la dels pacients que siguin operats.

En consultes externes, tant als hospitals SJD Palma i SJD Inca com en el Centre de Rehabilitació de Palma, es continuarà oferint atenció telefònica en totes les seves especialitats, introduint de manera progressiva les visites presencials, seguint criteris clínics preferents en les citacions.

Quant a l’àrea de rehabilitació, s’ha desenvolupat un pla de citacions per a visites presencials amb la finalitat d’abordar les principals patologies que fins al moment s’atenien gràcies a l’equip de fisioteràpia domiciliària. Els casos prioritaris com a pacients postquirúrgics, postfractures o dolor mal controlat, entraran en el programa de rehabilitació ambulatòria respectant les mesures de protecció tant del pacient com del personal.

D’altra banda, s’iniciarà el servei de radiologia d’una manera escalonada, incorporant la realització de ressonàncies magnètiques preferents citades amb un espai de temps major per a assegurar les distàncies i evitar aglomeracions.

Prevenció laboral

Com a mesura de prevenció, l’Hospital SJD Palma · Inca està realitzant controls al tot el personal per a garantir la seguretat i protegir l’assistència sanitària en tots els seus centres.

 


 

24.04.2020

Què és un tutor de EPIs?

S’ha convertit en una figura imprescindible per a protegir a la resta de professionals sanitaris.

La Unitat Covid de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha incorporat al seu equip la figura de tutor o observador de EPIs exercida per fisioterapeutes l’objectiu dels quals és guiar en la col·locació i retirada de l’Equip de Protecció Individual (EPI) per a evitar errades en el sistema de protecció del personal assistencial.

Les circumstàncies de les Unitats Covid requereixen tenir més precaució i seguir pas a pas els protocols establerts per part del professional en el moment en el qual s’accedeix, però especialment en el moment en el qual se surt de la zona infectada. En tractar-se d’un procés llarg, tenint en compte que els professionals passen molta calor en portar els EPIs, comptar amb l’ajuda d’un altre professional que ajudi a revisar cada pas resulta molt útil per a assegurar-se de la protecció de la resta de professionals sanitaris.

 


 

16.04.2020

Els pacients de les unitats Covid-19 de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma posen cara als professionals sanitaris que els atenen.

Aquesta iniciativa forma part de les nombroses activitats solidàries i d’atenció integral que s’estan duent a terme a l’hospital.

Des de fa més d’un mes, l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca s’ha hagut de reinventar per a adaptar-se a una nova situació causada per la pandèmia Covid-19. Com a centre assistencial, els canvis han afectat tant la distribució del personal per les plantes, com al repartiment de material, accessos d’entrada, cafeteria o serveis de neteja, pràcticament tots els procediments s’han vist afectats a causa de l’estat d’alarma. El que no ha canviat, ha estat el model assistencial basat en l’atenció integral i la solidaritat que caracteritza als centres de Sant Joan de Déu. Sota aquest context, han sorgit iniciatives per a oferir una atenció més humana i solidària a l’altura de les circumstàncies.

Que els professionals de les Unitats Covid-19 portin una fotografia amb el seu nom és la millor manera que els pacients puguin veure la cara de la persona que es troba darrere dels EPIs. “Després de tantes hores d’ingrés, volem que els nostres pacients vegin el somriure dels qui els atenen i els cuiden” comenta Isabel Román, directora infermera del centre.

Per a pal·liar l’aïllament i cuidar la salut emocional, s’estan realitzant nombroses videollamades entre pacients i els seus familiars, de fet, s’ha reforçat el servei incorporant a diversos fisioterapeutes que s’encarreguen de dur a terme aquests contactes així com d’intervenir terapèuticament a pacients Covid-19 susceptibles d’empitjorament funcional a causa de l’immobilisme al qual porta una estada de diverses setmanes de temps d’ingrés. A més, l’equip d’atenció psicosocial (EAPS) realitza suport telefònic a pacients i familiars per a acompanyar-los durant l’ingrés, alta o duel per pèrdua.

També s’ha creat d’un grup de col·laboradors destinats a oferir informació diària als familiars, considerant l’acte d’informar com a prioritari en la cura de les persones que atenem i de les seves famílies.

Donacions solidàries

L’Hospital SJD Palma · Inca vol agrair la resposta solidària que està rebent per part d’empreses i particulars que fan arribar donacions d’equips de protecció (màscares, pantalles, suports, etc.), cremes de mans, passatemps o revistes, etc. a més de centenars de cartes d’ànim i missatges dirigits a pacients i treballadors. Fins i tot, accions com la d’acollir animals de companyia de manera solidària per a aquells que no puguin fer-se càrrec de les seves cures de manera temporal.

Consulti el resum d’iniciatives solidàries i d’atenció integral posades en funcionament arran de la pandèmia Covid-19.

 


 

03.04.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma amplia a 54 llits la capacitat de la Unitat Covid-19

La segona unitat incorpora 20 llits més per a donar resposta a la sol·licitud del IB-Salut

La Unitat Covid-19 que es troba a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma augmenta la seva capacitat de 34 a 54 llits per a poder acollir un major nombre de pacients positius de Covid-19.

Aquesta ampliació respon a la petició per part delIB-Salut d’habilitar més llits per a atendre nous pacients derivats d’altres hospitals o residències. Fins ara, els pacients aïllats es trobaven situats en una unitat habilitada amb 34 llits, amb l’obertura de la segona unitat es disposarà d’un total de 54 llits. Per a seguir les recomanacions que estableix el Ministeri de prevenció i control de la infecció, totes dues unitats es troben aïllades de la resta de l’hospital gràcies a la creació de nous circuits de net i brut i ingressos hospitalaris. A més, compta amb vestuaris per a personal dins de les mateixes unitats. D’altra banda, una tercera unitat s’està preparant per a poder atendre pacients sospitosos en els pròxims dies.

El perfil de pacient ingressat és geriàtric i compta amb una àmplia cobertura de metges, infermeres i auxiliars per pacient, a més de comptar amb la figura del tutor que supervisa la posada i retirada correcta dels EPIs per part dels professionals.

Relació pacient i família

Per a pal·liar la solitud dels pacients ingressats, tots disposen de TV gratis i, a través de canal intern de l’hospital, se’ls llegeixen les cartes que ens fan arribar a través del programa #CartasconAlma. També s’estan realitzant vídeo anomenades amb els seus familiars si la situació així ho permet. Encara que actualment les visites estan restringides, les famílies reben un avís quan el pacient està en situació d’últims dies per si volen venir a acomiadar-se. A més, s’està reforçant la informació telefònica a les famílies sobre com està el pacient quant al seu descans, alimentació, estat d’ànim, per a fer-li arribar algun missatge per la seva part i per a rebre atenció espiritual i religiosa.

Cal destacar també que la unitat de Psicologia de l’Hospital ha elaborat un programa d’atenció psicològica per a poder atendre els professionals, pacients o familiars que així ho precisin.

 


 

26.03.2020

#Cartas con alma

Perquè els nostres pacients aïllats puguin rebre missatges de suport i sentir-se més acompanyats, ens unim a la iniciativa #cartasconalma.

Si vols participar, envia una carta a l’email cartascovidsjd@ohsjd.es i la hi farem arribar a través dels nostres col·laboradors.

Moltes gràcies!


 

20.03.2020

Posada en marxa de la Unitat Covid-19 a l’Hospital SJD Palma.

Disposa de 33 llits a l’Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca

El divendres 20 de març, es va posar en funcionament la unitat H1A a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma per a pacients afectats pel COVID-19, en concret, comptem amb 33 llits en Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca.


Unidad-Covid-SJD-1-1200x900.jpeg

Información actualizada sobre el Covid-19 en el Hospital SJD Palma · Inca


 

04.05.2020

El Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca reinicia el 11 de mayo su actividad quirúrgica

Se reanudan las consultas externas presenciales, el área quirúrgica y la rehabilitación priorizando la seguridad de pacientes y profesionales.

El próximo lunes 11 de mayo se retomará de forma gradual la actividad del área quirúrgica, consultas externas y rehabilitación de los centros asistenciales de Sant Joan de Déu en Mallorca.
Como centro referente en la atención del paciente crónico complejo, en los últimos dos meses ha tenido que primar en la atención de pacientes Covid-19 dentro de la Red Pública Sanitaria de las Islas Baleares, anulando así toda la actividad asistencial, a excepción de consultas sucesivas telefónicas y sesiones de rehabilitación de carácter urgente. Actualmente, gracias a que los datos indican cierta estabilidad, se han establecido una serie de medidas de prevención para que el reinicio de actividad garantice la máxima
seguridad de los usuarios y trabajadores.

El Hospital SJD de Palma ha procedido a separar físicamente la estructura del centro entre el área Covid-19 y todo el resto de áreas, desdoblando los circuitos de sus instalaciones para que la zona Covid-19 quede completamente confinada del resto del hospital. De este modo, con accesos separados se evita el riesgo de contagio dentro del edificio. Además, se han implantado medidas de higiene y prevención como reparto de mascarillas, colocación de dispensadores de solución alcohólica, incremento del servicio de limpieza, adecuación de las salas de espera distanciando asientos entre pacientes.

Por su parte, es de destacar que el Hospital SJD Inca ha permanecido libre de Covid-19 durante este periodo, sin ningún paciente ni colaborador con coronavirus positivo. Este centro hospitalario inaugurado el pasado mes de octubre, aumentó su dotación inicial de 64 camas de geriatría, cuidados paliativos y neurorrehabilitación, a un total de 80 camas, todas ellas libres de contagiados para atender ofreciendo la máxima seguridad y calidad asistencial posible. La Dra. Sandra Ferrer, directora médica adjunta del Hospital Sant Joan de Déu de Inca comenta: “desde el primer momento en que se abrieron las unidades Covid-19 de SJD Palma, vimos la necesidad de acoger un volumen de actividad mayor en Inca, dando así respuesta a las necesidades sanitarias de aquellos pacientes sin patología Covid-19 que requerían de hospitalización. Se ha continuado tratando a pacientes crónicos avanzados y ofreciendo soporte de atención domiciliaria, además de acoger ingresos de pacientes negativos procedentes de residencias de ancianos”.

Inicio de actividad presencial en diferentes áreas

Para la puesta en marcha del área quirúrgica, que se iniciará en primer lugar en SJD Inca, se priorizarán los pacientes más urgentes y de bajo riesgo, empezando por la cirugía sin ingreso y realizando PCR a todos los pacientes antes de la intervención y el test rápido el mismo día de la cirugía. Por su parte, el personal de quirófano se someterá a controles frecuentes para garantizar su seguridad y la de los pacientes que sean operados.

En consultas externas, tanto en los hospitales SJD Palma y SJD Inca como en el Centro de Rehabilitación de Palma, se seguirá ofreciendo atención telefónica en todas sus especialidades, introduciendo de manera progresiva las visitas presenciales, siguiendo criterios clínicos preferentes en las citaciones.

En cuanto al área de rehabilitación, se ha desarrollado un plan de citaciones para visitas presenciales con el fin de abordar las principales patologías que hasta el momento se atendían gracias al equipo de fisioterapia domiciliaria. Los casos prioritarios como pacientes postquirúrgicos, postfracturas o dolor mal controlado, entrarán en el programa de rehabilitación ambulatoria respetando las medidas de protección tanto del paciente como del personal.

Por otro lado, se iniciará el servicio de radiología de un modo escalonado, incorporando la realización de resonancias magnéticas preferentes citadas con un espacio de tiempo mayor para asegurar las distancias y evitar aglomeraciones.

Prevención laboral

Como medida de prevención, el Hospital SJD Palma · Inca está realizando controles al todo el personal para garantizar la seguridad y proteger la asistencia sanitaria en todos sus centros.

 


 

24.04.2020

¿Qué es un tutor de EPIs?

Se ha convertido en una figura imprescindible para proteger al resto de profesionales sanitarios

La Unidad Covid del Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha incorporado a su equipo la figura de tutor u observador de EPIs desempeñada por fisioterapeutas cuyo objetivo es guiar en la colocación y retirada del Equipo de Protección Individual (EPI) para evitar fallos en el sistema de protección del personal asistencial.

Las circunstancias de las Unidades Covid requieren tener más precaución y seguir paso a paso los protocolos establecidos por parte del profesional en el momento en el que se accede, pero especialmente en el momento en el que se sale de la zona infectada. Al tratarse de un proceso largo, teniendo en cuenta que los profesionales pasan mucho calor al portar los EPIs, contar con la ayuda de otro profesional que ayude a revisar cada paso resulta muy útil para asegurarse de la protección del resto de profesionales sanitarios.

 


 

16.04.2020

Los pacientes de las unidades Covid-19 del Hospital Sant Joan de Déu de Palma ponen cara a los profesionales sanitarios que les atienden

Esta iniciativa forma parte de las numerosas actividades solidarias y de atención integral que se están llevando a cabo en el hospital

Desde hace más de un mes, el Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca se ha tenido que reinventar para adaptarse a una nueva situación causada por la pandemia Covid-19. Como centro asistencial, los cambios han afectado tanto a la distribución del personal por las plantas, como al reparto de material, accesos de entrada, cafetería o servicios de limpieza, prácticamente todos los procedimientos se han visto afectados debido al estado de alarma. Lo que no ha cambiado, ha sido el modelo asistencial basado en la atención integral y la solidaridad que caracteriza a los centros de Sant Joan de Déu. Bajo ese contexto, han surgido iniciativas para ofrecer una atención más humana y solidaria a la altura de las circunstancias.

Que los profesionales de las Unidades Covid-19 lleven una fotografía con su nombre es el mejor modo de que los pacientes puedan ver la cara de la persona que se encuentra detrás de los EPIs. “Después de tantas horas de ingreso, queremos que nuestros pacientes vean la sonrisa de quienes les atienden y les cuidan” comenta Isabel Román, directora enfermera del centro.

Para paliar el aislamiento y cuidar la salud emocional, se están realizando numerosas vídeollamadas entre pacientes y sus familiares, de hecho, se ha reforzado el servicio incorporando a varios fisioterapeutas que se encargan de llevar a cabo estos contactos así como de intervenir terapéuticamente a pacientes Covid-19 susceptibles de empeoramiento funcional a causa del inmovilismo al que lleva una estancia de varias semanas de tiempo de ingreso. Además, el equipo de atención psicosocial (EAPS) realiza soporte telefónico a pacientes y familiares para acompañarlos durante el ingreso, alta o duelo por pérdida.

También se ha creado de un grupo de colaboradores destinados a ofrecer información diaria a los familiares, considerando el acto de informar como prioritario en el cuidado de las personas que atendemos y de sus familias.

Donaciones solidarias

El Hospital SJD Palma · Inca quiere agradecer la respuesta solidaria que está recibiendo por parte de empresas y particulares que hacen llegar donaciones de equipos de protección (mascarillas, pantallas, soportes, etc.), cremas de manos, pasatiempos o revistas, etc. además de cientos de cartas de ánimo y mensajes dirigidos a pacientes y trabajadores. Incluso, acciones como la de acoger animales de compañía de manera solidaria para aquellos que no puedan hacerse cargo de sus cuidados de manera temporal.

Consulte el resumen de iniciativas solidarias y de atención integral puestas en funcionamiento a raíz de la pandemia Covid-19.

 


 

03.04.2020

El Hospital Sant Joan de Déu de Palma amplía a 54 camas la capacidad de la Unidad Covid-19

La segunda unidad incorpora 20 camas más para dar respuesta a la solicitud del IB-Salut

La Unidad Covid-19 que se encuentra en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma aumenta su capacidad de 34 a 54 camas para poder acoger un mayor número de pacientes positivos de Covid-19.

Esta ampliación responde a la petición por parte del IB-Salut de habilitar más camas para atender a nuevos pacientes derivados de otros hospitales o residencias. Hasta ahora, los pacientes aislados se encontraban ubicados en una unidad habilitada con 34 camas, con la apertura de la segunda unidad se dispondrá de un total de 54 camas. Para seguir las recomendaciones que establece el Ministerio de prevención y control de la infección, ambas unidades se encuentran aisladas del resto del hospital gracias a la creación de nuevos circuitos de limpio y sucio e ingresos hospitalarios. Además, cuenta con vestuarios para personal dentro de las mismas unidades. Por otro lado, una tercera unidad se está preparando para poder atender a pacientes sospechosos en los próximos días.

El perfil de paciente ingresado es geriátrico y cuenta con una amplia cobertura de médicos, enfermeras y auxiliares por paciente, además de contar con la figura del tutor que supervisa la puesta y retirada correcta de los EPIs por parte de los profesionales.

Relación paciente y familia

Para paliar la soledad de los pacientes ingresados, todos disponen de TV gratis y, a través de canal interno del hospital, se les leen las cartas que nos hacen llegar a través del programa #CartasconAlma. También se están realizando video llamadas con sus familiares si la situación así lo permite. Aunque actualmente las visitas están restringidas, las familias reciben un aviso cuando el paciente está en situación de últimos días por si quieren venir a despedirse. Además, se está reforzando la información telefónica a las familias acerca de cómo está el paciente en cuanto a su descanso, alimentación, estado de ánimo, para hacerle llegar algún mensaje por su parte y para recibir atención espiritual y religiosa.

Cabe destacar también que la unidad de Psicología del Hospital ha elaborado un programa de atención psicológica para poder atender a los profesionales, pacientes o familiares que así lo precisen.


 

26.03.2020

#Cartas con alma

Para que nuestros pacientes aislados puedan recibir mensajes de apoyo y sentirse más acompañados, nos unimos a la iniciativa #cartasconalma.

Si quieres participar, manda una carta al email cartascovidsjd@ohsjd.es y se la haremos llegar a través de nuestros colaboradores.

¡Muchas gracias!

 


 

20.03.2020

Puesta en marcha de la Unidad Covid-19 en el Hospital SJD Palma

Dispone de 33 camas en el Hospital SJD Palma y 4 camas en el Hospital SJD Inca

El viernes 20 de marzo, se puso en funcionamiento la unidad H1A en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma para pacientes afectados por el COVID-19, en concreto, contamos con 33 camas en Hospital SJD Palma y 4 camas en el Hospital SJD Inca.


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160